News Update :
Home » » NAVKAR MANTRA

NAVKAR MANTRA

णमो अरिहन्ताणम्
णमो सिध्धाणम्
णमो आइरियाणम्
णमो उवझ्झायणम्
णमो लोये सव्वसाहुणम्
ऎसो पन्च णमोकारो
सव्वपावप्पणासणो
मन्गलाणम्चा सव्वेसिम्
पढमम हवई म॑गलम्
Share this article :
 
Company Info | Contact Us | Privacy policy | Term of use | Widget | Advertise with Us | Site map
Copyright © 2011. लतीफे . All Rights Reserved.